Page 1 - เมื่อวัยใสเขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย
P. 1

ภูมิปญั ญา

ภมู ปิ ญั ญาทีอ่ าจถกู ลมื           ชีวิตอบอนุ่ ดว้ ยสมนุ ไพร
นายกรกฤช สมจิตรานุกิจ             นางสาวณฐั ชา ตนั ติพจน์
ความเช่ือกบั วิญญาณ              ฮตี สิบสอง
นายฐิติกร ดอนแก้ว               นางสาวเกษร บัวสิทธ์ิ
ขนมช้นิ นีข้ องฉันกับปูย่ ่า          ความจรงิ หรือสิง่ หลอกลวง
นางสาวนนั ท์นภสั ช้างเยาว์           นางสาวฉตั รกมล ปยิ จารพุ ร
รอคอย                     เจ้าลำไผ่
นางสาวปาริชาติ ไข่ดว้ ง            นางสาวนนั ทติ า ช้างเยาว์
แทงหยวก มหาศิลป์บนตน้ กล้วยทก่ี ำลังเลอื นหาย
นายชลากร สถิวสั ส์

จัดโดย: สำนักพมิ พ์มหาวิทยาลยั สุโขผทลยั งธารนรเมขายี ธนิรชาชนะรกว่ ามรกปับรบะรกิษวัทดAโคNรTงกOาFรFIIICBE OOK 2010

                                                      EXPRESS จำกัด
   1   2   3   4   5   6